Het Vlaams klimaatbeleid voor de periode t.e.m. 2020

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 (VKP) definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. Het laatste voortgangsrapport van beide deelplannen werd op 9 februari 2018 op de Vlaamse Regering gebracht.

België heeft eigen doelstellingen voor elk van de aspecten uit het Europees Klimaat- en Energiepakket voor de periode 2013-2020. De inspanningen om deze doelstellingen te behalen zijn tussen de 3 gewesten én de federale overheid verdeeld. Op 4 december 2015 sloten de 4 klimaatministers hierover een akkoord.

De Vlaamse Regering wil verzekeren dat we onze 2020 niet-ETS-doelstellingen realiseren en tegelijk de startpositie richting 2030 en 2050 verbeteren. Het is dan ook één van de doelstellingen van de Vlaamse Klimaattop om in 2016 concrete beleidsinitiatieven, projecten en acties te stimuleren die al op korte termijn broeikasgasemissiereducties opleveren (met doorwerking na 2020 uiteraard). Zo wordt gestart met een trendbreuk in de emissies.