Vervolgtraject Vlaamse Klimaattop van start

Opgelet: de agenda is geüpdatet sinds dit artikel werd gepubliceerd. Bekijk de actuele agenda op de pagina 'Rondetafels en klimaatengagementen'

12 december 2015: de succesvolle Klimaattop in Parijs eindigt met een wereldwijd akkoord tussen 195 landen. Vlaanderen surft mee op deze positieve klimaatgolf en wil Parijs een antwoord bieden met ambities op korte, middellange en lange termijn. De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, nu werken we in de diepte met specifieke rondetafels waarin belanghebbenden en beleidsmakers elkaar inspireren over manieren om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. De ministers van de Vlaamse Regering gaan elk voor hun bevoegdheid specifiek overleg opstarten, of dit overleg integreren binnen lopende initiatieven. Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende rondetafels. We houden u op de hoogte.

Noteer alvast ook 1 december 2016 in uw agenda. Die dag vindt de volgende Vlaamse Klimaattop plaats.

Agenda juni 2016

16 juni

‘Startevent project Stroomversnelling: traject naar een Vlaamse Energievisie en Pact’.

Dit is evenwel geen specifieke klimaat-rondetafel gezien het thematisch ook andere finaliteiten omvat én een eigen timing volgt, maar het onderdeel energie-efficiëntie is wel een gezamenlijke opdracht van de Vlaamse Klimaattop en Stroomversnelling.

20 juni Klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij"
24 juni Stakeholderoverleg circulaire economie in Vlaanderen (OVAM), met o.a. de discussietafel “circulaire economie als cruciale bijdrage aan het klimaatbeleid”.
30 juni

Klimaatrondetafel "Omgeving en Natuur"

Na een kort plenair moment splitst deze rondetafel in drie deeltafels: ruimtelijke ordening (over samenwerken aan locatiebeleid), leefmilieu (over hoe stakeholders engageren voor klimaat), en natuur en bos (over sekwestratie, adaptatie en weerbaarheid). Na de middag worden de deeltafels leefmilieu en ruimtelijke ordening samengevoegd tot de deeltafel omgeving (over globaal visiebeeld koolstofarm Vlaanderen 2050).

Voor de evenementen van 20, 24 en 30 juni werden persoonlijke uitnodigingen verstuurd, rekening houdend met:

  • een evenwichtige deelname van de verschillende stakeholdersgroepen;
  • de grootte van de groep: we kozen voor een beperkt aantal deelnemers zodat we diepgaand kunnen overleggen.

Ontving u geen uitnodiging maar wil u toch graag een bijdrage leveren? Contacteer ons dan via klimaatplan@lne.vlaanderen.be. We bekijken samen met de organisator van het event de mogelijkheden. We houden alleszins iedereen op de hoogte van de resultaten van het overleg via de Klimaatkrant. U kan ook steeds uw bijdrage doorgeven per mail, we zorgen ervoor dat die goed terechtkomt.

Agenda juli 2016

7 juli Studiedag over reducties van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling (i.k.v. Vlaams Actieplan reductie uitstoot F-gassen 2015-2020). De uitnodigingen voor deze studiedag werden verstuurd via de F-gassennieuwsbrief. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 1 juli 2016.

Agenda september 2016

8 september Klimaatrondetafel "Gebouwen, onroerend erfgoed en de tertiaire sector"
12 september Rondetafel "Klimaat en Onderwijs"

Agenda oktober 2016

3 oktober Tweede klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij"
17 oktober Tweede rondetafel "Klimaat en Onderwijs"

Rondetafels in voorbereiding (nog geen datum bepaald)

  • Klimaatrondetafel "Mobiliteit"
  • Klimaatrondetafel "Welzijn"
  • Klimaatrondetafel "Industrie en Innovatie"
  • Technische klimaatrondetafel "Culturele infrastructuur"
  • Klimaatrondetafel "Sensibilisering cultuur, jeugd, media en Brussel"