Wat zouden het 2030 pakket en de 2050 routekaart voor Vlaanderen kunnen betekenen? Een eerste verkennende studie.

Voor de ontwikkeling van het Vlaamse langetermijn-klimaatbeleid onderzoeken we hoe de Europese Routekaart 2050 vertaald kan worden naar de Vlaamse context. En hoe de verschillende sectoren en beleidsvelden hieraan kunnen bijdragen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium in te zetten op de juiste technologieën en infrastructuur om “lock-in-effecten” te vermijden. Dit effect treedt op wanneer keuzes uit het verleden of heden de keuzemogelijkheden in de toekomst beperken.

In het kader van een studieproject werden enkele energie- en broeikasgasscenario’s voor de Vlaamse niet-ETS-sectoren op middellange (2030) en lange termijn (2050) bestudeerd. Deze studie onderzocht een beperkte set van mogelijke routes naar 2050 en schetste de contouren van de belangrijkste verwachte trends, uitdagingen en strategische keuzes op lange termijn.

Onderstaande figuur toont het scenario waarbij de sectorale reductiepercentages op Europees niveau voor 2030 en 2050 zoveel mogelijk worden gevolgd. Een vergelijking van dit verkenningsscenario met een “Business as Usual” (BAU) scenario illustreert de nood aan een structurele versterking van het klimaatbeleid binnen alle betrokken sectoren.

Illustratie verkenning 1 studie 2030-2050

De gebouwen- en de transportsector zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel aan broeikasgasemissies in Vlaanderen en leveren in het verkenningsscenario dan ook de grootste bijdrage in de reducties tegen 2030 en 2050. De grote afname in de gebouwensector kan worden verklaard door betere isolatie van gebouwen en alternatieve verwarmingstechnieken (in het bijzonder door warmtepompen). De dalingen in emissies in de transportsector zijn voornamelijk toe te schrijven aan het personenvervoer. Een gevolg van een verbeterde efficiëntie van voertuigen in combinatie met de overgang naar alternatieve brandstoffen (biobrandstoffen en elektriciteit) en een verschuiving binnen het personenvervoer van wagens naar openbaar vervoer.

Volgende tabel vat de resultaten voor totale niet-ETS en sectorale broeikasgasreducties in de verkenning samen:

Sector Verkenning
  2030 2050
Gebouwen -58% -98%
Transport -49% -74%
Niet-ETS-industrie -24% -24%
Landbouw -25% -32%
Afval -39% -55%
Totaal niet-ETS-sectoren -44% -70%

 

Meer informatie

Het eindrapport van de studie bevat o.a. een meer gedetailleerde analyse van het verkenningsscenario.

Het Voortgangsrapport 2013-2015 van het Vlaams Mitigatieplan bevat o.a. per sector een beknopte technische verkenning op lange termijn (= samenvatting verkennende studie) en meer concrete beleidsaanbevelingen op kortere termijn.