Straffe klimaatambities van de Vlaamse overheid

Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat

De Vlaamse regering maakte al heel duidelijk op en rond de Klimaattop van april dat ze de mondiale klimaatambities volop steunt en mee wil realiseren door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken. De beste manier om de bal aan het rollen te krijgen, is natuurlijk door zelf grote stappen te zetten en daar transparant over te communiceren. Inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De doelstellingen die begin juli vastgelegd werden, lijken misschien ambitieus, maar zijn volgens de regering haalbaar: tegen eind 2030 wil de Vlaamse regering 40% minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2005) met het energieverbruik in de gebouwen die ze gebruikt en in haar eigen technische infrastructuur, en het brandstofverbruik in haar dienstvoertuigen. Tegelijk moet het primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met 27% dalen.

Klinkt straf, maar is het ook concreet?

De Vlaamse regering keurde ook al enkele concrete actieplannen goed, waarmee ze aangeeft niet enkel een duurzaam discours te voeren, maar zich ook voor te bereiden op een nieuwe en echt duurzame praktijk. Deze actieplannen moeten al op korte termijn, periode nu tot 2020, resultaat opleveren.

Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse overheid

Met het Actieplan Energie-efficiëntie spoort de Vlaamse Regering haar entiteiten aan om concrete acties te nemen die leiden tot een stevige reductie van gas-, stookolie- en elektriciteitsverbruik in de gebouwen en technische infrastructuur. Concreet moeten alle entiteiten hun primair energieverbruik jaarlijks met minstens 2,09% verminderen.

Kleine maatregelen zullen betaald worden via een herallocatie van bestaand budget. Middelgrote maatregelen kunnen op termijn betaald worden met het geld dat uitgespaard wordt op het energiebudget door de daling van de energiekosten. In tussentijd voorziet de Vlaamse Regering 4 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds als ‘kick-start’. Het energiebudget van overheidsdiensten met een groot energieverbruik zal jaarlijks met 2,09% verminderd worden. Het geld dat op die manier verzameld wordt, kan ingezet worden om bepaalde energiebesparende maatregelen bij deze grootverbruikers te bekostigen. Tenslotte wordt verder ingezet op energieprestatiecontracten.

De entiteiten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van o.a. het Vlaams EnergieBedrijf en Het Faciliteir Bedrijf. Meer weten? Lees alles over de ondersteuning van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB).

Gecombineerde afbeelding van 9 foto's van Vlaamse Administratieve Centra (VAC's)

De Vlaamse Administratieve Centra en alle andere gebouwen zullen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten en 27% minder energie verbruiken (t.o.v. 2005).

Gebouwen beheerd door Het Facilitair Bedrijf (HFB)

Het ‘Actieplan Gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf’ gaat specifiek in op de 177 gebouwen die beheerd worden door HFB. De afgelopen jaren liet HFB gerichte energie-audits uitvoeren. De resultaten van die audits zijn het vertrekpunt voor het bepalen van de concrete maatregelen.

Er wordt de komende jaren gewerkt op verschillende niveaus van maatregelen: van hele eenvoudige ingrepen die door de onderhoudsfirma’s kunnen worden uitgevoerd tot een totaalaanpak voor gebouwen die meer structurele en diverse veranderingen moeten ondergaan om de doelstellingen te kunnen halen.

De Vlaamse Regering voorziet voor de uitvoer van al deze maatregelen 45 miljoen euro vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Actieplan Mobiliteit

De Vlaamse overheid beseft dat mobiliteit een essentieel onderdeel moet zijn van haar plannen om minder CO2 uit te stoten en haar energieverbruik terug te dringen. Als je weet dat de overheid zelf een voertuigenvloot in gebruik heeft (leasing of aankoop) van ongeveer 4.500 personenwagens, terreinwagens en bestelwagens, is meteen duidelijk dat hier een groot potentieel ligt.

Ook voor mobiliteit wordt op diverse niveaus gemikt: de overheid wil inzetten op het voorkomen van verplaatsingen door bijvoorbeeld minder of anders te vergaderen, ze wil duurzame mobiliteit stimuleren (meer specifiek gaat het om duurzame vervoersmiddelen en -bij autogebruik- energiezuinig rijgedrag), én ze zal haar wagenpark vergroenen zodat onvermijdbare autokilometers afgelegd worden in minder milieubelastende en kleinere wagens.

Vervolgens wordt het actieplan concreter met acties die de entiteiten ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen op financieel vlak, op vlak van het aanbieden en verbeteren van facilitaire voorzieningen en op vlak van expertise en communicatie.

Elektrische wagen met snoer rond wereld (Bron: Shutterstock)

Het Actieplan Mobiliteit zet o.a. in milieuvriendelijke voertuigen

Actieplan Gedrag

Met de hierboven vermelde actieplannen zullen we belangrijke stappen zetten, maar we vinden het belangrijk dat er ook een cultuuromslag komt. Pas als elke Vlaamse ambtenaar zijn gedrag aanpast en op zijn of haar niveau klimaatambassadeur wordt, kan de Vlaamse overheid haar voorbeeldfunctie tegenover de samenleving waarmaken. Ook het individuele gedrag speelt een rol in energieverbruik of broeikasgasemissies. Maar de mens is geen rationele beslisser ... Daarom wordt tegen einde 2016 een apart Actieplan Gedrag uitgewerkt.

Overheidsopdrachten

Zoals voorzien in het Vlaams Plan Overheidsopdrachten, gebruikt de Vlaamse overheid tegelijk ook haar overheidsopdrachten als extra hefboom om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

De betrokken ministers aan het woord

Ministers Schauvliege, Bourgeois, Tommelein, Muyters en Homans zetten samen de schouders onder het ambitieuze klimaatengagement van de Vlaamse overheid.

 Portretfoto minister-president Geert Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois

 

Om de omslag te maken naar een koolstofarme samenleving stellen we duurzame energiedoelen op en verwachten we een inzet van de hele samenleving. De eerste Vlaamse Klimaattop gaf hiertoe het startschot en op 1 december volgt een tweede Klimaat- én Energietop waar de voltallige Vlaamse regering aan meewerkt. Intussen zitten we allesbehalve stil en dragen we als overheid zelf actief bij. Inzetten op energie-efficiëntie bij de Vlaamse overheid is niet alleen goed voor het klimaat - de groenste energie is de energie die je niet verbruikt - maar zorgt er tegelijk voor dat onze overheidsinstanties kosten besparen ten voordele van hun maatschappelijke taken.

Portretfoto minister Bart Tommelein

 

Minister Bart Tommelein

 

Vanaf 2017 zullen alle Vlaamse overheidsinstanties jaarlijks 2% minder energie verbruiken. Op die manier willen we als overheid het goede voorbeeld geven: we engageren ons voor de klimaatdoelstellingen, we besparen structureel op de Vlaamse begroting en we bezorgen onze bouwsector extra opdrachten. Overheidsinstanties die méér energie besparen dan vooropgesteld, mogen zelf beschikken over de vrijgekomen middelen. Zo belonen we de goede leerlingen van de klas.

Portretfoto minister Liesbeth Homans

 

Minister Liesbeth Homans

 

Als minister bevoegd voor het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid zet ik voluit mijn schouders onder dit actieplan. De voorbije 3 jaar realiseerden we door diverse energiebesparende maatregelen en een professioneel vastgoedbeheer een daling van het elektriciteitsverbruik met 12%, en 18% voor wat het gasverbruik betreft in onze grote gebouwen. Ik ben van plan meer dan ooit op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat komt niet alleen het klimaat ten goede, maar zorgt ook voor een efficiëntere overheid die zuinig omspringt met haar middelen.

Portretfoto minister Philippe Muyters

 

Minister van economie en innovatie Philippe Muyters

 

De Vlaamse overheid neemt haar verantwoordelijkheid en kijkt eerst bij zichzelf waar het beter kan. Het Vlaams EnergieBedrijf zal daarom het actieplan [energie-efficiëntie] trekken, zij kunnen snel zien waar de besparing te halen valt en publieke diensten begeleiden om efficiënter om te springen met hun energie. Door zelf het succes van energie-efficiëntie aan te tonen, kunnen we met nog meer vertrouwen het engagement van de hele Vlaamse samenleving vragen om slim te investeren en efficiënt om te gaan met energie.

Portretfoto minister Joke Schauvliege

 

Minister Joke Schauvliege

 

De Vlaamse klimaattop van 19 april 2016 gaf de aftrap voor een klimaattraject waarmee we samen - met concreet klimaatengagement van iedereen - de klimaatuitdaging een antwoord willen bieden. Deze Vlaamse Regering stelt haar engagement meteen scherp door de ambitie op te nemen om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten en haar energieverbruik met 27% te verminderen. Met actiepannen voor gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en de eigen organisatiecultuur willen we daar concreet uitvoering aan geven.