Het Vlaams Klimaatbeleid gericht op de (middel)lange termijn (2030/2050)

Ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed.

Het Europees Klimaat- en Energiepakket 2021-2030

In oktober 2014 bereiken de Europese regeringsleiders een akkoord over het Klimaat- en Energiepakket 2030. Dit pakket bevat 3 doelstellingen: een bindende, interne broeikasgasvermindering van minstens -40% t.o.v. 1990, een op EU-niveau bindende belofte voor hernieuwbare energie van minstens 27%, een indicatieve energie-efficiëntiedoelstelling van minstens 27%.

De Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat met straffe klimaatambities voor de eigen organisatie.

Wat zouden het 2030 pakket en de 2050 routekaart voor Vlaanderen kunnen betekenen? Een eerste verkennende studie.

Voor de ontwikkeling van het Vlaamse langetermijn-klimaatbeleid bestudeerden we enkele energie- en broeikasgasscenario’s voor de Vlaamse niet-ETS-sectoren op middellange (2030) en lange termijn (2050). Deze studie onderzocht een beperkte set van mogelijke routes naar 2050 en schetste de contouren van de belangrijkste verwachte trends, uitdagingen en strategische keuzes op lange termijn.

Het Akkoord van Parijs

Op 12 december 2015 ondertekenen 195 landen een ambitieus, bindend en billijk mondiaal klimaatakkoord. Dit akkoord vormt de langverwachte opvolger van het Kyoto protocol. Voor het eerst in de geschiedenis verbinden bijna alle landen zich ertoe om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.

De Europese Routekaart 2050

De 2°C-doelstelling is niet nieuw voor de EU. In februari 2011 al schaarde de Europese Raad zich achter de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95%* te verminderen. Op 8 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling “Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050”.