Extra Vlaams beleid voor 2020

Midden 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. De meest recente prognoses tonen aan dat de Vlaamse niet-ETS-doelstelling voor de periode 2013-2020 binnen bereik ligt. Op basis van de huidige gegevens en prognoses verwachten we ongeveer vanaf 2017 wel een overschrijding van de jaarlijkse uitstoot. Tussen 2017 en 2020 zouden we dus meer uitstoten dan vooropgesteld. Zonder bijsturing zal die trend zich na 2020 verderzetten. Als we de emissietrend op het Europees overeengekomen niveau op middellange (2030) en lange (2050) termijn willen volgen, is het nodig om het klimaatbeleid binnen alle niet-ETS-sectoren structureel te versterken.

De Vlaamse Regering wil verzekeren dat we onze 2020 niet-ETS-doelstellingen realiseren en tegelijk de startpositie richting 2030 en 2050 verbeteren. Het is dan ook één van de doelstellingen van de Vlaamse Klimaattop om in 2016 concrete beleidsinitiatieven, projecten en acties te stimuleren die al op korte termijn broeikasgasemissiereducties opleveren (met doorwerking na 2020 uiteraard). Zo wordt gestart met een trendbreuk in de emissies.