Conclusies klimaatrondetafels "Landbouw en Visserij" - 20 juni en 3 oktober 2016

Zonder leefbaar klimaat, geen landbouw

Het belang van landbouw voor de klimaattransitie werd duidelijk geïllustreerd door het feit dat de klimaatrondetafel ‘Landbouw’ in twee sessies verliep, op 20 juni en 3 oktober.

Foto schapen in boomgaardDe eerste rondetafel Landbouw’ op 20 juni begon met een openingswoord door Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Landbouw en Natuur.

De voormiddag was vooral informatief. Er werd ingegaan op de broeikasgasemissies in de landbouw en visserij, de klimaatboekhouding en de berekeningsmethode, en het klimaatgerelateerd onderzoek met betrekking tot de sector in Vlaanderen.

Na interessante getuigenissen van een aantal voorlopers werd in het namiddaggedeelte een eerste discussieronde gehouden in 3 parallelle debatsessies: dierlijke productie en stal- en mestbeheer, plantaardige productie, bodem- en nutriëntenbeheer en ten slotte energiegebruik in de landbouw en visserij waarbij de zoektocht werd ingezet naar haalbare en werkbare maatregelen. Stakeholders uit het bredere middenveld, kennisinstellingen en betrokken administraties formuleerden heel wat ideeën en mogelijkheden die kunnen bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de landbouw- en voedselketen

Foto koeien op weideIn twee studies werd het potentieel van een aantal van deze maatregelen onderzocht. Dit was de basis voor de tweede rondetafel op 3 oktober. In een panelgesprek (met Fedagrim, Bemefa, Boerenbond, ABS, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en Fevia) werden de prioriteiten voor het klimaatbeleid benoemd en gezocht op welke manier de landbouwsector kan bijdragen aan het klimaatbeleid.

De sector levert al heel wat inspanningen, er lopen heel wat waardevolle initiatieven en de brede landbouwsector zal bijkomende inspanningen leveren om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen.

 

Presentaties en verslagen